Logotyp
Undermeny

Om fritis

KRISTVALLABRUNNS FRITIS REGNBÅGEN

PERSONAL: Mikael Brasch, fritidspedagog, Jennie Karlsson, fritidspedagog, Mohammad Hayek, barnskötare.

HUR JOBBAR VI:

Fritis har en egen läroplan som vi jobbar efter. Numera finns det en fjärde del i läroplanen: fritidshemmet.

* Lärande och utveckling

* Vara delaktig, ta ansvar

* En meningsfull fritid

* Skapa goda kompisrelationer, träna samarbete, känna tillhörighet

* Utmanas i olika lärmiljöer och arbetssätt

* Undervisning utifrån behov och intresse

* Lek; fysiska aktiviteter och utevistelse

* Idrott, lek och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och väder

* Delta, initiera och organisera olika lekar av olika slag

* Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor

* Livsstilens betydelse för hälsa, hur kost, sömn och balansen mellan fysisk aktivitet och vila påverkar det psykiska och fysiska välbefinnandet

* Utevistelse under olika årstider, vistelse i närsamhället, naturen och andra platser för fysisk aktivitet

* Skapande och estetiska uttrycksformer

* Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, lek, bild, musik, dans och drama

* Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig

* Tolka och samtala om olika estetiska uttryck

* Digitala verktyg för framställning av estetiska uttryck

* Natur och samhälle

* Normer och regler i vardagen, varför regler kan behövas

* Demokratiska värderingar och principer i sammanhang. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt

* Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle

* Orientera sig i närmiljön och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt

* Etnicitet, könsroller, kroppsideal och konsumtion samt kritisk granskning av hur dessa företeelser framställs i medier och populärkultur

Webbredaktör: Susanne Stridhammar | Susanne.Stridhammar@nybro.se | Id: inlägg: 44 - kategori: 8

Om Kristvallabrunnsskolan

  Avslutning 2020

Sommaravslutningen blev lite annorlunda i år men väldigt fin i alla fall. Vi samlades på skolgården och sjöng några sånger.

  Klass F-3

I klass F-3 finns 21 elever från Förskoleklass till klass 3.

  Om fritis

Våra huvudmål är: Trygghet, trivsel och glädje.

  Så jobbar vi

Vi lägger stor vikt vid eget ansvar och jobbar med att stimulera elevernas vilja och nyfikenhet